Regulamin Konkursu

Najczęściej zadawane pytania

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w Konkursie?
Wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą formularza na stronie Konkursu.
Czy mogę zgłosić tryptyk lub dyptyk do Konkursu?
Nie. Zgodnie z 10. punktem Regulaminu Konkursu praca nie może zostać poddana fotomontażowi.
Czy można wysłać fotografie wykonane techniką analogową?
Tak. Należy wysłać skany wywołanych fotografii poprzez formularz na stronie Konkursu.
Czy fotografie można wysłać tradycyjną pocztą?
Nie. Przyjmujemy prace wyłącznie w formie elektronicznej.
Czy konieczne jest podanie szkoły?
Tak. Informacja o szkole jest potrzebna do weryfikacji, czy Uczestnik jest uczniem bądź uczennicą szkoły ponadpodstawowej.
Czy w formularzu należy podać swój e-mail czy szkoły?
Należy podać swój adres e-mailowy.
Czy jako uczeń szkoły (…) mogę wziąć udział w Konkursie?
Tak, jeśli Twoja szkoła jest szkołą ponadpodstawową:
 • czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • pięcioletnim technikum,
 • trzyletnią branżową szkołą I stopnia,
 • trzyletnią szkołą specjalną przysposabiającą do pracy,
 • dwuletnią branżową szkołą II stopnia,
 • szkołą policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
Czy można zgłosić więcej niż jedną pracę?
Tak, jeśli jest więcej niż jeden temat w bieżącej edycji. Można zgłosić maksymalnie po jednej fotografii na każdy temat.
Czy mogę umieścić na swojej stronie internetowej informację o Konkursie?
Tak. Z chęcią prześlemy również dodatkowe informacje, jeśli będą potrzebne. Zapraszamy do kontaktu.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOT-ON

  I Definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym FOT−ON dla uczniów szkół ponadpodstawowych (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inkubator Kulturalno – Społeczny „Noosfera” oraz Liceum Ogólnokształcące Nr III we Wrocławiu, których przedstawicielami są osoby wchodzące w skład Komitetu Organizacyjnego (dalej „Organizatorzy”).
 3. Jurorzy Konkursu (dalej „Jury”) są wybierani przez Organizatorów dla każdej edycji Konkursu.
 4. Szczegółowe zasady Konkursu, warunki uczestnictwa w danej edycji i czas trwania podane są na stronie internetowej: fot-on.eu (dalej „Strona Konkursu”).
 5. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba będąca uczniem dowolnej szkoły ponadpodstawowej (tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub szkoły policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku) znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. II Udział w Konkursie

 7. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w podanym na Stronie Konkursu terminie przekazać fotografię albo fotografie swojego autorstwa Organizatorom poprzez formularz znajdujący się na Stronie Konkursu. Można zgłosić tylko jedną fotografię na każdy z tematów ogłoszonych dla danej edycji.
 9. Fotografie powinny być zgodne z niniejszym Regulaminem oraz zasadami dotyczącymi danej edycji podanymi na Stronie Konkursu.
 10. Fotografie nie mogą zawierać żadnych treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, tj. w szczególności stanowić cudze dzieło użyte bez zgody osoby uprawnionej, nawoływać do przemocy, nienawiści rasowej, zawierać pornografię, obrażać uczucia religijne itp.; w stosunku do osób uwidocznionych na zdjęciu należy dysponować ważną zgodą wyrażoną na piśmie lub ustnie na użycie ich wizerunku w ramach Konkursu (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia – zgoda opiekuna prawnego), chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Fotografie nie mogą być poddane fotomontażowi ani obróbce cyfrowej poza podstawowymi zmianami w zakresie: kadrowania, nieznacznych korekcji jasności i kontrastu, zmiany ilości kolorów (czarno-białe, sepia). Niedozwolone jest stosowanie technologii HDR.
 12. III Aspekty prawne

 13. Organizatorzy informują, że zgłoszone fotografie będą publikowane na Stronie Konkursu, serwisach społecznościowych, w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu i na wystawach prac konkursowych wyłącznie w celach związanych ściśle z Konkursem. Każdy Uczestnik, przekazując swoje prace Organizatorom, wyraża zgodę na publikację ich w opisany sposób.
 14. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
 15. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 16. Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność wynikającą z niezgodności pracy z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem.
 17. Uczestnik ma prawo wycofania swoich fotografii nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń.
 18. IV Podsumowanie

 19. Informacje zawarte na Stronie Konkursu są rozwinięciem niniejszego Regulaminu.
 20. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.